Gleditsia triacanthus 'Elegantissima'

  • Gleditsia triacanthus 'Elegantissima'
Eigenschappen 
Assortiment 
hoogstam
H 600/+
hoogstam
H 600/700